Súčasný stav cestovného ruchu na Slovensku

Tržby vo všetkých službách, ktoré generuje cestovný ruch na Slovensku, prekračujú v posledných rokoch hranicu 5 miliárd eur za rok. Rekordné tržby v cestovnom ruchu, ktoré zvyšujú rekordné počty turistov, sa pozitívne podieľajú aj na raste miezd v sektore.
Napriek týmto pozitívam sledujeme zvyšujúci sa nedostatok kvalifikovaných i nekvalifikovaných zamestnancov. Cestovný ruch ovplyvňuje priamu zamestnanosť, ale súčasne vyvoláva aj nepriamu zamestnanosť v nadväzných odvetviach. Celkovo dáva na Slovensku prácu približne 300 000 ľudom. Zamestnávatelia vyžadujú od svojich pracovníkov skôr univerzálne zručnosti ako špecialistov. Zaujímavým faktom je, že viac ako 20% z celkového počtu zamestnancov tvoria mladí ľudia vo veku do 25 rokov. Cestovný ruch je tak často prvým zamestnaním, keďže približne polovica profesií v tejto oblasti nevyžaduje viac ako základné či stredoškolské vzdelanie a krátke zaškolenie.
Úspešnosť krajiny ako turistickej destinácie sa vo svete často určuje podľa toho, koľko privíta zahraničných návštevníkov. Na Slovensko prichádza ročne približne 2 milióny cudzincov. Keď porovnáme tento počet s Českom (10 mil.) a Rakúskom (28 mil.), úspech slovenského cestovného ruchu naberá nový rozmer. Podpora propagácie a prezentácie Slovenska je dlhodobá a neustála aktivita, ktorú je nevyhnutné zlepšovať najmä z dôvodu vysoko konkurenčného prostredia susedných krajín.
Neustálym vzdelávaním súčasných i budúcich pracovníkov v cestovnom ruchu môže Slovensko len získať. Profesionálna komunikácia, motivovaní pracovníci a kvalitný marketing sú základom tohto úspechu.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.