Lektori

Ing. Lucia Kovačičová

Vášnivá cestovateľka, ktorá sa pohybuje okolo cestovného ruchu takmer celý život. Vyštudovala Fakultu chemickej a potravinárskej technológie. Počas štúdia na strednej a vysokej škole sa venovala modelingu, vďaka čomu mala možnosť vyskúšať si život vo viacerých exotických krajinách sveta a porovnať tak služby v zahraničí so službami, ktoré sú poskytované na Slovensku. Taktiež si vyskúšala prácu recepčnej v trojhviezdičkovom hoteli v Tatrách. Od roku 2014 pôsobí na sekcii cestovného ruchu MDV SR, kde mala možnosť pracovať ako hlavná projektová manažérka pre národný projekt s názvom Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu. V rámci projektu sa venovala nie len kvalite poskytovaných služieb, ale aj marketingu, školiteľskej a prednášateľskej činnosti. Momentálne sa vo svojej práci zameriava na oblasť dotácií pre organizácie cestovného ruchu. Vďaka pôsobeniu na ministerstve sa tak vždy dostáva k najaktuálnejším problémom a otázkam brandže.

Ing. Branislav Jovankovič

Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas celej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských spoločnostiach a venuje sa manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu. Klientom poskytuje optimalizáciu personálnych a manažérskych procesov, nastavenie personálnej stratégie a rozvoj ich zamestnancov. Venuje sa moderným trendom v personálnom manažmente, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov. Pôsobí ako externý expert Združenia hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky pre oblasť ľudských zdrojov.

Ing. Bc. Bc. Kamil Schaumann

Absolvent troch odborných stredných škôl (z toho dve v odbore hotelierstvo a gastronómia), Vysokej hotelovej školy v Prahe i Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity a dlhoročný pracovník v cestovnom ruchu. Špecializuje sa na kvalitu služieb a profesionálnu komunikáciu v cestovnom ruchu. Založil poradenskú spoločnosť pre partnerov prevádzkujúcich malé a stredné zariadenia. Vyvinul vlastný rezervačný a recepčný software, ktorý tvorí podpornú časť komplexne ponúkaných služieb (ubytovacích, rekreačných a poradenských). Pôsobí ako koordinátor, metodik a člen rady kvality pre Český systém kvality služieb. Externe prednáša na Sliezskej univerzite v Opave. V rámci poradenských služieb publikuje prevádzkové a komunikačné manuály a podporné dokumenty správania pracovníkov voči klientom.

Ing. Juraj Buranovský, PhD.

Absolvent inžinierskeho i doktorandského štúdia Ekonomickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore cestovný ruch. Je špecialistom na marketing a manažment v cestovnom ruchu. Zameriava sa na  spoluprácu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu, pre ktoré poskytuje poradenské a konzultačné služby ako napríklad spracovanie strategických dokumentov, marketingových koncepcií či organizácia workshopoch zameraných na destinačný marketing a manažment. Spolupracuje s viacerými oblastnými organizáciami v oblasti online marketingu, pričom náplňou jeho práce je správa webových stránok a sociálnych sietí.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.