Vedenie a motivácia pracovníkov v cestovnom ruchu

 

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ?

Pre pracovníkov na manažérskych pozíciách v organizáciách a zariadeniach cestovného ruchu. Na školení sú vítaní zástupcovia súkromných firiem, neziskových organizácií aj verejného sektora.

V súlade s pravidlami Európskeho sociálneho fondu sú oprávnenými účastníkmi iba osoby pracujúce na pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a samostatne zárobkovo činné osoby. Nezamestnaní a brigádnici nie sú oprávnenými účastníkmi školenia.

Zamestnávateľ resp. SZČO musí mať prevádzku a poskytovať služby na Slovensku, avšak mimo Bratislavského kraja. Sídlo zamestnávateľa resp. SZČO sa môže nachádzať aj na území Bratislavského kraja. Zamestnanci musia mať v pracovnej zmluve uvedené miesto výkonu práce na Slovensku, avšak mimo Bratislavského kraja.

ČO ZÍSKATE?

Rozšírite si svoje poznatky o systémoch riadenia a rozvoja ľudských zdrojov s dôrazom na sektor cestovného ruchu. Dozviete sa, ako správne vybrať, adaptovať a motivovať svojich zamestnancov. Spoznáte základné procesy v personálnom riadení a získate poznatky o súčasných trendoch personálneho riadenia.

Každý účastník školenia získa kvalitný vzdelávací materiál. Účastníci, ktorí úspešne zvládnu záverečný test, získajú certifikát o absolvovaní školenia.

FORMA A ROZSAH VÝUČBY

Prezenčná forma

10 vyučovacích hodín po 45 minút počas jedného dňa

OBSAH ŠKOLENIA

  • Riadenie ľudských zdrojov v spoločnosti
  • Personálna stratégia a jej súčasti
  • Základné personálne procesy a životný cyklus zamestnanca
  • Výber a adaptácia zamestnancov
  • Riadenie a vedenie zamestnancov
  • Kariérny rozvoj
  • Motivácia a odmeňovanie
  • Generácie zamestnancov na pracovnom trhu a špecifický prístup k nim 

CENA

Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu je účasť na školení bezplatná.

UPOZORNENIE

Každý záujemca sa môže zúčastniť iba jedného z troch ponúkaných školení. Odporúčame Vám preto vybrať si tému, ktorá najviac vyhovuje vášmu pracovnému zaradeniu.

LEKTORI

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.