Profesionálna komunikácia s klientom v cestovnom ruchu

 

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ?

Pre pracovníkov prvého kontaktu v organizáciách a zariadeniach cestovného ruchu. Na školení sú vítaní zástupcovia súkromných firiem, neziskových organizácií aj verejného sektora.

V súlade s pravidlami Európskeho sociálneho fondu sú oprávnenými účastníkmi iba osoby pracujúce na pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a samostatne zárobkovo činné osoby. Nezamestnaní a brigádnici nie sú oprávnenými účastníkmi školenia.

Zamestnávateľ resp. SZČO musí mať prevádzku a poskytovať služby na Slovensku, avšak mimo Bratislavského kraja. Sídlo zamestnávateľa resp. SZČO sa môže nachádzať aj na území Bratislavského kraja. Zamestnanci musia mať v pracovnej zmluve uvedené miesto výkonu práce na Slovensku, avšak mimo Bratislavského kraja.

ČO ZÍSKATE?

Prehĺbite si svoje komunikačné zručnosti pre prácu s klientmi v cestovnom ruchu a zameriate sa aj na psychologické aspekty komunikácie, ako sú neverbálna komunikácia a empatia. Naučíte sa správne komunikovať s nespokojným zákazníkom a riešiť konfliktné situácie. Dozviete sa, ako zachovávať etiketu profesionálnej komunikácie.

Každý účastník školenia získa kvalitný vzdelávací materiál. Účastníci, ktorí úspešne zvládnu záverečný test, získajú certifikát o absolvovaní školenia.

FORMA A ROZSAH VÝUČBY

Prezenčná forma

10 vyučovacích hodín po 45 minút počas jedného dňa

OBSAH ŠKOLENIA

  • Úvod a definície základných pojmov
  • Komunikácia s klientom
  • Psychológia komunikácie
  • Komunikačné zručnosti
  • Profil klienta v cestovnom ruchu
  • Budovanie vzťahu s klientom
  • Poznanie potrieb klienta
  • Komunikácia s nespokojným zákazníkom, riešenie konfliktných situácií
  • Prezentačné techniky a organizácia skupiny osôb

CENA

Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu je účasť na školení bezplatná.

UPOZORNENIE

Každý záujemca sa môže zúčastniť iba jedného z troch ponúkaných školení. Odporúčame Vám preto vybrať si tému, ktorá najviac vyhovuje vášmu pracovnému zaradeniu.

LEKTORI

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.